โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital

โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital in Thailand History

โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital in Thailand History


โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของบาทหลวง คณะคามิลเลียนโดยอาศัยจิตตารมณ์แห่งความรักของพระเยซูเจ้า… ก่อตั้งเมื่อ ปี ค.ศ.1960 เป็นโรงพยาบาล 120 เตียง เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาระบบงานบริการ การพัฒนาบุคลากรการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการสารสนเทศ และการให้ บริการที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากโรงพยาบาลคามิลเลียนจะให้การรักษาด้านร่างกายที่เต็มเปี่ยมด้วยมาตรฐานคุณภาพแล้ว ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นโรงพยาบาลศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จึงมีการมุ้งเน้นการให้ ความช่วยเหลือในด้านมิติจิตวิญญาณ และให้ความสำคัญกับผู้ป่วยในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมีจิตตาภิบาล ผู้สืบสานเจตนารมณ์ของนักบุญคามิลโลในการที่จะอุทิศตน เพื่อการอภิบาลการดูแล รักษาผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
พร้อมทั้งมีการปลูกฝังให้แพทย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมองเห็นความเป็นองค์รวมของมนุษย์ อันได้แก่ ร่างกายจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีการเชื่อมโยงระหว่างบุคคล ครอบครัวและสังคม เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการดูแลที่มุ่งเน้นความเป็นองค์รวม ทำให้ค้นพบเป้าหมายของผู้ป่วยที่เข้าสู่วาระสุดท้ายแห่งชีวิต คือ ความสุข และสงบ โรงพยาบาลสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีความรู้สึกในการมีส่วนร่วมของการช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การช่วยเหลือสังคม เช่น ผู้ด้อยโอกาส, สถานสงเคราห์บ้านพักคนชรา ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และศูนย์อบรมเยาวชน เป็นต้น

ฉลอง 50 ปี โรงพยาบาลคามิลเลียน

 

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ
โดยคุณพ่อเรนาโต อาเตรสซี ผู้อำานวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2498/ค.ศ.1955 คณะนักบวชคามิลเลียนได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เช่าบ้านหลังเล็กๆ หลังหนึ่งที่บ้านเลขที่ 298 ถนนสุริวงศ์
เพื่อปรับปรุงเป็นสถานีอนามัยขึ้น สองปีต่อมาได้เปลี่ยนสถานที่ใหม่เพราะจำานวนผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2500/ค.ศ.1957
ได้เช่าสถานที่บ้านเลขที่ 254/19 ถนนสีลม ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางกว่าเดิม เพื่อสร้างเป็นสถานีอนามัยรองรับจำานวนผู้ป่วยที่มีจำานวนมากขึ้น
โดยมี คุณพ่ออัลโด อันโตเนลลี ซึ่งเป็นศัลยแพทย์มาทำางานรับใช้ผู้ป่วย แต่เนื่องจากจำานวนของผู้ป่วยที่มีจำานวนมากขึ้น
ตามลำาดับจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมองหาที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลในอนาคต
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2502 / ค.ศ. 1959 คณะนักบวชคามิลเลียนจึงได้ที่ดินที่มีความเหมาะสม โดยมีเนื้อที่ 4 ไร่ บริเวณถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาล ซึ่งในสมัยนั้นยังมีสภาพเป็นท้องนา และเป็นเขตชานเมืองที่ยังไม่มีความเจริญมากนัก โดยในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2503/ค.ศ.1960
ได้มีพิธีเปิดอาคารหลังแรกซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้นโดย คุณพ่อมหาอธิการชาส์ล แมนส์เฟ้ลด์ และมีคุณพ่ออัลบีโน ตูร์กาโต
รับผิดชอบดูแลในช่วงปีแรก ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการเริ่มกิจการการรับใช้ผู้ป่วยและเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของโรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพฯ
ที่ผ่านจากจุดเริ่มต้นและก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นลำาดับขั้นที่สำคัญ เช่น ในปีพ.ศ.2509/ค.ศ.1966 ได้ขยายกิจการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากขึ้น
ด้วยการเพิ่มจำานวนเตียง ขยายสถานที่สำาหรับผู้ป่วยนอก แผนกเอ็กซเรย์ ห้องทดลอง ฯลฯ
ในปี พ.ศ.2513/ค.ศ.1970 ได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาลโดยสร้างตึกใหม่แทนตึกเก่า พร้อมกับปรับปรุงส่วนต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้ทันสมัย
โดยทำพิธีเปิดตึกใหม่อย่างเป็นทางการ โดย พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518/ค.ศ.1975
หลังจากนั้นได้ซื้อที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลเพิ่มเติมขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลให้กว้างขวางขึ้น
ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2542 / ค.ศ.1999 ได้สร้างตึกหลังใหม่ที่ชื่อว่าตึก “อันตน” ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น
เพื่อทดแทนตึกหลังเก่าซึ่งประกอบไปด้วยห้องประชุมแผนกกายภาพบำาบัดหน่วยไตทียมศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นต้น
กางเขนแดง
จาก แดนอิตาลี สู่ แผ่นดินสยาม ผู้สืบทอดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ
คามิลโลในการเลียนแบบฉบับและเป็นประจักษ์ พยานเมตตารักของพระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงดำเนินไปที่ใดก็ทรงทำาแต่ความดีที่นั่น
โดยเฉพาะ
ทรงรักและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูดทอดทิ้ง ภาพนักบวชที่มีกางเขนแดงติดที่หน้าอก เป็นเครื่องหมายถึง
การพร้อมที่จะแสดงความรักนี้
ให้ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด ด้วยความกล้าหาญ
และเสียสละเป็นทั้งพระสงฆ์และภราดาเพื่อความ
สมบูรณ์แบบในการรักและรับใช้ผู้ป่วยในทุกมิติของชีวิต
พร้อมเสมอที่จะตอบสนองในโลกแห่งสุขภาพอนามัยตามความต้องการของพระ
ศาสนจักรและตามสถานการณ์เร่งด่วนของสังคมนักบุญคามิลโล เด แลลลิส
ผู้ก่อตั้ง
คณะคามิลเลียน ท่านเกิดที่บุคเคียนีโก ประเทศอิตาลี
ในปี ค.ศ. 1550 มรณกรรมที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 1614
หลังจากที่ท่านกลับใจโดยอาศัยความช่วยเหลือ
ของพระเจ้าเมื่ออายุได้ 25 ปี
ท่านได้อุทิศตนเองอย่าง
เสียสละในการดูแลรับใช้ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ และผู้ถูกทอดทิ้ง
ท่า น ตั้งคณะนักบวชผู้รับใช้ผู้ป่วย(คามิลเลียน)ขึ้น เพื่อสืบทอดจิตตารมณ์ในการดูแล รับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักให้คงอยู่ต่อไป
นั่นคือ ” รับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กำลังเจ็บป่วยและพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต”
นักบุญคามิลโลได้รับสมญานามว่า เป็นองค์อุปถัมภ์ผู้ป่วย และองค์อุปถัมภ์ผู้ที่พยาบาลผู้ป่วย

เรานักบวชคามิลเลียน

ผู้สืบทอดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ คามิลโลในการเลียนแบบฉบับและเป็นประจักษ์
พยานเมตตารักของพระเยซูคริสตเจ้าที่ทรงดำเนินไปที่ใดก็ทรงทำาแต่ความดีที่นั่น
โดยเฉพาะทรงรักและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูดทอดทิ้ง
ภาพนักบวชที่มีกางเขนแดงติดที่หน้าอกเป็นเครื่องหมายถึง
การพร้อมที่จะแสดงความรักนี้
ให้ปรากฏออกมาอย่างเด่นชัด ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
เป็นทั้งพระสงฆ์และภราดาเพื่อความสมบูรณ์แบบในการรักและรับใช้ผู้ป่วยในทุกมิติของชีวิต
พร้อมเสมอที่จะตอบสนองในโลกแห่งสุขภาพอนามัย
ตามความต้องการของพระศาสนจักรและตามสถานการณ์เร่งด่วนของสังคม

ณ กาลปัจจุบันของคามิลเลียน
โรงพยาบาลเล็กๆ
ในมหานครใหญ่….กรุงเทพฯ

อาจดูเป็นการเปรียบเทียบที่เกินจริง แต่เมื่อพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในช่วงวารวันที่ผ่านมา ทำาให้มีคำถามมากมายเกิดขึ้น
เมื่อบรรดามิชชันนารีชาวอิตาเลียนเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาลคามิลเลียน ในซอยทองหล่อ(สุขุมวิท 55)
เมื่อ 50 ปีที่แล้ว ที่นี่คือชุมชนที่อยูในเขตชานเมืองห่างไกล อยู่ท่ามกลางชาวบ้านหลากหลายชุมชนความเชื่อ
ทั้งชุมชนพุทธศาสนิกชนในเขตวัดภาษี และชุมชนมุสลิมที่เลี้ยงแพะ เลี้ยงวัวอยู่ในบริเวณนี้
คามิลเลียนจึงเป็นอีกที่ที่เป็นที่พึ่งพิงที่ดีสำหรับ ชุมชุนท้องถิ่น…..ชาวบ้าน
แต่ความเจริญที่เกิดขึ้นในมหานครแห่งนี้ในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้สถานที่ตั้งโรงพยาบาลคามิลเลียน
กลายเป็นย่านชุมชนคนเมือง… ของผู้มีฐานะดี เนื่องจากที่ซอยนี้ปัจจุบันอยู่ใจกลางย่านธุรกิจล้ำค่า
ของถนนสุขุมวิท ที่ราคาที่ดินแพงกว่าราคาทองคำาเสียแล้ว มีบริษัทห้างร้าน คอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นราวดอกเห็ดในหน้าฝน อีกทั้งยังมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วที่เพรียบพร้อมด้วยระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ทั้งรถประจำาทางที่สามารถเดินทางได้ ทั้งจากถนนสุขุมวิท และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เรือด่วนโดยสารในคลองแสนแสบ
รถไฟฟ้า BTS และรถไฟ AIRPORT LINK ที่อยู่ไม่ไกลนักรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่เราได้อยู่ในใจกลางย่านธุรกิจการค้า แต่เราก็มิได้หลงลืมจิตตารมณ์
เดิมของเราที่จะอยู่เคียงข้างคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ของเรา โดยได้ปลูกฝัง
จิตตารมณ์นี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรา สู่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของเราทุกคน พันธกิจของเราถูกปรับเปลี่ยนไปทีละน้อยตามเครื่องหมายของกาลเวลา โดยปัจจุบันเราได้ขยาย ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย โดยเข้าถึงความต้องการ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ด้วยความเอาใจใส่ ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เรายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ของ“นักบุญคามิลโล” ผู้ก่อตั้งคณะ
นักบวชคามิลเลียน ที่ว่า“ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยความรักของมารดาที่ดูแลบุตรคนเดียวที่เจ็บป่วย”
เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยมทางด้านคลินิก ในขณะเดียวกัน เราก็ให้ความสำาคัญสูงสุดในการดูแลทางด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยร่วมด้วยเช่นกัน บนพื้นฐานเรื่องความรักในศาสนาคริสต์นี่คือวิสัยทัศน์ของเราที่ให้ความสำาคัญต่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (HOLISTICAPPROACH)จากความตั้งใจและความทุ่มเทในการรับใช้ผู้ป่วยนี่เอง ทำาให้เราได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานในโรงพยาบาล (HA) เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 / ค.ศ. 2010 ที่ผ่านมา นี่คือรางวัลเกียรติยศซึ่งทำาให้ เราภาคภูมิใจในจิตวิญญาณแห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ด้วยจรรยาบรรณแห่งมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานสูง และแม่นยำาในการวินิจฉัยและบำาบัดรักษาโรค

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในข้อ

ติดต่อเรา โรงพยาบาลคามิลเลียน
พวกเรายินดีและพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
ลูกค้าสัมพันธ โทร (02) 185-1444 ต่อ 122 , 123
Operator โทร (02) 185-1444 ต่อ 0
E-Mail camillian@camillianhospital.org
เมื่อท่านต้องการ…….
•การให้บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น โรคที่ให้บริการรักษา , โปรแกรมตรวจสุขภาพ
•ค่าบริการการตรวจรักษา เช่น ค่าบริการตรวจห้องวิเคราะห์ การเอ็กซเรย์ การผ่าตัดต่าง ๆ
•สอบถามเวลาการออกตรวจของแพทย์แต่ละท่าน
•ติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อมารับการรักษา
เพราะคุณสำคัญ เราพร้อมดูแลคุณเสมือนบุคคลในครอบครัวของเรา…….

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ที่ท่านสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลของเรา
และเราพร้อมให้บริการทุกท่านด้วยใจ ตลอด 24 ชั่วโมง

423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โรงพยาบาลคามิลเลียน โทร. 02-185-1444
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-185-1444 ต่อ 122 หรือ 123
รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร. 02-185-1444 ต่อ 110 หรือ 111

 

แผนที่และการเดินทาง โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital in Thailand History

แผนที่และการเดินทาง โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital in Thailand History

• รถยนต์ส่วนบุคคล
– ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าเมือง (จากรามคำแหงมุ่งหน้าไปประตูน้ำ)ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ จากถนนรามคำแหงเลี้ยวขวาที่สี่แยกคลองตัน เข้าสู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ , ผ่านทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา , เมื่อผ่านอาคารชาญอิสระ 2(อาคารที่ติดป้าย SIEMEN บนตัวตึก) ให้ท่านเตรียมชิดขวา , ผ่านปั๊มน้ำมันปิโตรนัส , ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยทองหล่อไปประมาณ 400 เมตร จะเห็นโรงพยาบาลอยู่ทางขวามือของท่าน

– ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาออกเมือง (จากประตูน้ำมุ่งหน้าไปพัฒนาการ) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ สี่แยกอโศก , มศว.ประสานมิตร , อาคารอิตัลไท , บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด , เมื่อเห็นอาคารชาญอิสระ 2 (อาคารที่ติดป้าย SIEMEN บนตัวตึก) ให้ท่านเตรียมชิดขวาเพื่อกลับรถบริเวณทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา , ผ่านอาคารชาญอิสระ 2 ให้ท่านเตรียมชิดขวา , ผ่านปั๊มน้ำมันปิโตรนัส , ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยทองหล่อไปประมาณ 400 เมตร จะเห็นโรงพยาบาลอยู่ทางขวามือของท่าน

– ถนนสุขุมวิทขาเข้าเมือง (จากบางนามุ่งหน้าไปราชประสงค์) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ อ่อนนุช , พระโขนง , เอกมัย , เมื่อผ่าน Major Cineplex สาขาเอกมัย ให้เตรียมชิดขวาเพื่อเลี้ยวเข้าสู่ซอยทองหล่อ , ผ่านสน.ทองหล่อ , ไปอีกประมาณ 300 เมตร เตรียมนำรถชิดซ้าย , ผ่านร้าน S&P จะเห็นโรงพยาบาลอยู่ทาง ซ้ายมือของท่าน

– ถนนสุขุมวิทขาออกเมือง (จากราชประสงค์มุ่งหน้าไปบางนา) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ เพลินจิต , นานา , อโศก , พร้อมพงษ์ , ให้ท่าน เตรียมชิดซ้ายเลี้ยวเข้าสู่ซอยทองหล่อ , ผ่านสน.ทองหล่อ , ไปอีกประมาณ 300 เมตร ให้เตรียมนำรถชิดซ้าย , ผ่านร้าน S&P จะเห็นโรงพยาบาลอยู่ทางซ้ายมือของท่าน

• รถไฟฟ้า BTS
– ให้ท่านลงที่สถานีทองหล่อ จากนั้นขึ้นรถ Mini Bus สีแดง(6 บาท) ที่ป้ายรถเมล์ ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ รถจะผ่านหน้าโรงพยาบาลเราหรือขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง(20 บาท)

• รถโดยสานประจำทาง
– เส้นทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : ได้แก่สาย 11 , 23 ,58 , 60 ,72 , 93 , 99 , 113 , 206 , 512(ปอ.12) , ปอ.พ.10 , ปอ.พ23 , ปอ.พ.25

ขาเข้าเมือง (จากรามคำแหงมุ่งหน้าไปประตูน้ำ) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ สี่แยกคลองตัน ,ทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อผ่านอาคารชาญอิสระ 2 (อาคารที่ติดป้าย SIEMEN บนตัวตึก) ให้ท่านเตรียมตัว ลงรถในป้ายหน้า คือ ป้ายซอยทองหล่อ โดยที่ป้ายรถเมล์นี้จะมีร้าน Family Mart อยู่จากนั้นเดินมาที่ปากซอยทองหล่อ เพื่อขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง(10 บาท)

ขาออกเมือง (จากประตูน้ำมุ่งหน้าไปพัฒนาการ) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ สี่แยกอโศก, มศว.ประสานมิตร, อาคารอิตัลไท และเมื่อท่านผ่านบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มีสะพานลอย) ให้ท่านเตรียมตัวลงรถในป้าย หน้า คือ ซ.ศูนย์วิจัย 7 หน้าปากซอยเป็น 3 แยกไฟแดง มีจุดสังเกต คือ มีร้าน 7-Eleven ให้ท่านข้ามสะพานลอยเดินมุ่งหน้าไปทางราคำแหงอีก 80 เมตร จะถึงปาก ซอยทองหล่อ เพื่อขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง(10 บาท)

– เส้นทางถนนสุขุมวิท : ได้แก่สาย 2 , 48 , 501(ปอ.1)
ขาเข้าเมือง (จากบางนามุ่งหน้าไปราชประสงค์) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ อ่อนนุช , พระโขนง , เอกมัย , Major Cineplex สาขาเอกมัย , ข้ามสามแยกซอยทองหล่อ ให้ท่านลงรถในป้ายใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ ให้ท่านข้ามผ่านสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อไปยังฝั่งตรงข้าม จากนั้น ขึ้นรถ Mini Bus สีแดง(6 บาท) ที่ป้ายรถเมล์ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ รถจะผ่านหน้าโรงพยาบาลเรา หรือขึ้นรถจักรยานยนต์รับจ้าง (20 บาท)

ขาออกเมือง (จากราชประสงค์มุ่งหน้าไปบางนา) ท่านจะต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่อไปนี้คือ เพลินจิต , นานา , อโศก , พร้อมพงษ์ , เมื่อท่านเห็นสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อแล้ว ให้ท่านเตรียมตัวลงรถป้ายใต้สถานีรถถไฟฟ้าทองหล่อจากนั้นขึ้นรถ Mini Bus สีแดง(6 บาท) ที่ป้ายรถเมล์ใต้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ รถจะผ่านหน้าโรงพยาบาลคามิลเลียนของเรา หรือขึ้นรถจักรยานยนต์ รับจ้าง(20 บาท)

โรงแรมที่อยู่ ใกล้ โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital in Thailand History
โรงแรมที่อยู่ใกล้  โรงพยาบาล คามิลเลียน Camillian Hospital ได้แก่ โรงแรมสลิล ทองหล่อ ซอย 1 เดินทางสะดวกห้องพักสะอาด เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมาัพเพื่อไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลคามิลเลียน หรือเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการมารักษาตัวที่โรงพยาบาลคามิลเลียน นอกจากนี้ยังโรงแรมราคาประหยัด ห้องพัก ราคาถูก ไม่แพงมาก ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลคามิลเลียน คือ โรงแรมสวัสดีสุขุมวิทอินน์ เป็นโรงแรมราคาถูกเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักในราคาไม่แพง ประหยัดค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่พักได้ที่ คุณน้อง 08-2554-7104, 08-3842-6043, 08-5833-7883
เว็บไซต์ : http://www.salil-sukhumvit-soi11.com
http://www.hotelsawasdee.com
http://www.hotelworaburi.com
http://www.hotelsalil.com
อีเมลล์ info@hotelsawasdee.comhotel.sawasdee@hotmail.com

ลูกค้าสามรถสมัครสมาชิกของโรงแรมผ่านคุณน้องได้ฟรี ทุก ๆ ครั้งที่มีการจองห้องพักลูกค้าสามารถสะสมคะแนนเพื่อใช้ในการแลก Voucher การเข้าพักฟรีได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php
สมัครสมาชิกได้ที่ https://www.directonlinereservation.com/online-booking/member.php

Comments are closed.