สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ( Swedish Embassy in Thailand )

สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย: Swedish Embassy in Thailand

สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ( Swedish Embassy in Thailand ) เวลายื่น 08:30-12:00 น./รับเล่มได้ช่วงเช้า สถานทูตจะเปิดรับยื่นวีซ่าเฉพาะวันจันทร์-วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ *** ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร*** *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต*** เอกสารยื่น VISA SWEDEN Business 1. จดหมายรับรองการทำงาน 2. จดหมายเชิญ 3. สำเนา Statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน 4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท 5. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า [...]